Odborný tým

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

ředitel Střediska regionálních a správních

René  Wokoun je profesorem Vysoké školy ekonomické v oboru Hospodářská politika (2008). Ve vědecké a odborné činnosti se dlouhodobě orientuje na témata z regionálního rozvoje, regionální politiky, Evropské unie, hodnocení programových dokumentů EU. Byl odborným garantem a vedoucím řešitelských týmů při zpracování strategických rozvojových dokumentů ČR i ve vazbě na využívání prostředků ze strukturálních fondů EU (NRP, NSRR).

Kontakt: wokoun@vse.cz

Ing. Milan Damborský, Ph.D. 

statutární zástupce ředitele pro vědeckou a projektovou činnost, pověřen řízením Střediska regionálních a správních věd

Milan Damborský je v rámci Střediska regionálních a správních věd zodpovědný za realizaci výzkumných a odborných projektů. Specializuje na problematiku investiční atraktivnosti a regionální konkurenceschopnosti v její ekonomické, sociální i environmentální dimenzi. Mimo jiné se podílel na přípravě nového zákona o investičních pobídkách. Realizoval několik výzkumných projektů a přednášek v rámci Střední Evropy, Pobaltí i Latinské Ameriky.

Pozice: zástupce ředitele pro vědeckou a projektovou činnost

Kontakt: milan.damborsky@vse.cz

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Jana Kouřilová, absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), působí na Vysoké škole ekonomické od roku 1996. Podílela se na všech projektech řešených Střediskem regionálních a správních věd, včetně zpracování základních koncepčních dokumentů regionální politiky a dokumentů na využívání prostředků ze strukturálních fondů a jejich evaluace. Její výzkumné zájmy směřují do oblasti problematiky regionálního rozvoje lidských zdrojů, sociální problematiky na regionální úrovni, regionální politiky ČR a EU, programů rozvoje regionů, měst a obcí, evaluace programů a do oblasti cestovního ruchu.

Ing. Nikola Krejčová

Nikola Krejčová se věnuje problematice komerční suburbanizace a dalším souvisejícím tématům, zejména regionální konkurenceschopnosti a přímým zahraničním investicím. Podílela se na přípravě nového zákona o investičních pobídkách. Spolupracovala na přípravě a realizaci výzkumných projektů v rámci GAČR a TAČR. Je hlavním řešitelem dvou výzkumných projektů v oblasti komerční suburbanizace. Podílela se na přípravě Společného regionálního operačního programu na MMR ČR a jeho projednávání s Evropskou komisí pro programové období 2004-2006. Aktivně se jako zástupce MMR účastnila celé řady mezinárodních konferencí v ČR a zahraničí, byla členkou expertní komise OECD pro regionální rozvoj.