Harmonogram projektu

Projekt byl navržen a schválen jako tříletý:

1. rok řešení (2009) – teoretické a metodologické přístupy k hodnocení regionální konkurenceschopnosti

V první fázi byly zmapovány dostupné publikace a jejich relevance k danému tématu – pojetí a přístupy ke konkurenceschopnosti, metodika jejího porovnávání. Z vybraných publikací pak byly zpracovány rešerše. Řešitelský tým se zaměřil na odborné publikace podle jazykových oblastí. Vedle významných autorů publikujících anglicky se činnost týmu zaměřila na publikace psané ve francouzštině, němčině, španělštině a v ruštině. V rámci řešení projektu byly také využity definice a přístupy ke konkurenceschopnosti, které používají významné instituce jako je např. Světové ekonomické fórum, OECD nebo Evropská komise.

Získané poznatky z rešerší  přispěly  k formování teoretických přístupů, které týmu umožňují vytvořit pracovní verzi definice regionální konkurenceschopnosti a pracovní návrh metodiky měření a komparace konkurenceschopnosti mezi regiony. Tyto pracovní verze byly v průběhu dalšího řešení projektu prověřovány a modifikovány.

V rámci pracovního návrhu metodiky řešitelský tým vytypoval ukazatele, které budou sloužit k vzájemnému porovnávání konkurenceschopnosti regionů a k jejímu modelování. Vzhledem k dostupnosti statistických dat a dalších informací jsou paralelně vyvíjeny dvě metodiky – podrobnější pro hodnocení regionální konkurenceschopnosti v rámci České republiky, kdy základním zdrojem dat je ČSÚ,  a pro hodnocení regionů v rámci Evropské unie, kde základním zdrojem dat je Eurostat.

Výsledky 1. roku řešení projektu byly prezentovány na pracovním semináři v únoru 2010. Pro tento seminář byl připraven  sborník s dílčími výsledky řešení projektu.

2. rok řešení (2010) – analýza konkurenceschopnosti regionů v rámci ČR a vybraných regionů v EU, vytvoření modelu pro predikci vývoje konkurenceschopnosti regionů

Rok 2010 byl druhým rokem řešení projektu „Konkurenceschopnost regionů v rámci ČR a EU“. Řešitelský tým v rámci diskuze na pracovním semináři, která proběhla s využitím znalostí získaných prostřednictvím rešerší odborné literatury v prvním roce řešení projektu na počátku r. 2010, finalizoval svou definici regionální konkurenceschopnosti.

Na základě provedených rešerší a dalších získaných poznatků definoval řešitelský tým regionální konkurenceschopnost na ekonomickém základě. „Regionální konkurenceschopnost představuje schopnost (realizovanou možnost) regionu (společenství na vymezeném území) v dlouhém období se ekonomicky prosadit v soutěži s ostatními společenstvími při zachování sociální soudržnosti a ekologické udržitelnosti.“

Na základě této definice byly pro další výzkum využity univerzální ukazatele regionální konkurenceschopnosti sloučené do indexu regionální konkurenceschopnosti. Primární a dominantní význam byl přiřazen ekonomickým ukazatelům, nicméně s ohledem na přiměřeně komplexní přístup byly sekundárně zahrnuty i sociální a ekologické ukazatele.

Jako další krok po sestavení indexu regionální konkurenceschopnosti byl zkonstruován model regionální konkurenceschopnosti. V tomto modelu vystupují mj. jako významné faktory regionální konkurenceschopnosti podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, zaměstnanost v oblasti vyspělých technologií, podíl jednotlivců používajících internet, výdaje na vědu, výzkum a vývoj, dále např. podíl městského obyvatelstva, majetková  kriminalita.

Index, zejména však model regionální konkurenceschopnosti, byl a je průběžně testován a modifikován v souvislosti s nově zveřejněnými daty Eurostatu a OECD. Výsledky byly a jsou průběžně verifikovány.

3. rok řešení (2011) – dokončení analýz, identifikace regionálních diferencí, hodnocení a modelování regionální konkurenceschopnosti, včetně aplikace do regionální a hospodářské politiky.

Práce na řešení projektu postupovaly podle harmonogramu, ve třetím roce řešení byly dokončeny analýzy a na základě indexu konkurenceschopnosti vzniklo pořadí všech regionů NUTS 2 členských zemí EU, který vyhodnotil jejich postavení z hlediska jejich konkurenceschopnosti v rámci EU.

V návaznosti na toto pořadí byly zpracovány charakteristiky úspěšných regionů i regionů, jež jsou v celkovém pořadí na posledních místech (celkem 67 regionů). Na základě těchto charakteristik pak byly vydefinovány faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost regionů.

Dále byl aplikován model konkurenceschopnosti vytvořený na základě poznatků ze všech etap řešení projektu.

Na základě zjištěných poznatků byla formulována doporučení pro posílení konkurenceschopnosti pro regionální a hospodářskou politiku.

Výstupy řešení třetího roku projektu jsou pracovní podklady a dílčí studie. Některé z výsledků projektu byly již publikovány a prezentovány na seminářích a konferencích, i nadále bude prezentace dílčích výsledků těmito formami pokračovat. Celkové výsledky projektu shrne řešitelský tým v současnosti připravované monografii „Konkurenceschopnost regionů České republiky a Evropské unie“, která bude vydána v r. 2012. Monografie bude uveřejněna v českém jazyce s rozsáhlým anglickým souhrnem.

V květnu 2011 se pro prezentaci výsledků řešení projektu ve vazbě na současnost a budoucnost kohezní politiky EU uskutečnil celostátní workshop Aktuální otázky kohezní politiky. Na prosinec 2011 byl plánován mezinárodní seminář pro prezentaci finálních výstupů řešení projektu, který ale musel být z organizačních důvodů odsunut na počátek února 2012.

Pro prezentaci řešení projektu byly vytvořeny webové stránky.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague